31 de gener 2015

NOVETAT! 1r CONCURS CARTES DESAMOR JUVENIL (modalitat internacional i local)

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 1r CERTAMEN LITERARI JUVENIL adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys en dues modalitats:

-          Cartes de desamor modalitat juvenil internacional

-          Cartes de desamor modalitat juvenil local (del barri de Pardinyes)


Bases

1.       Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana, ésser inèdites i no haver estat guardonades  en cap altre certamen literari.

2.       L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor.

3.       Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà acompanyar les sis còpies d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica. Lloc, data i signatura de la persona autora, que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra. Les persones que aspirin al premi local hauran d’acreditar que estan empadronades al barri de Pardinyes o estan estudiant a un dels seus centres educatius.

4.       Les obres s’adreçaran a: Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 1r Certamen Literari de Cartes de desamor. Les obres també es poden presentar personalment. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2015.

5.       El jurat qualificador estarà format per persones vinculades al món de l’educació de llengua i literatura, pels representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD que es designin i per la coordinadora del Certamen.

6.       El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seràn avisades per telèfon i la publicació del seus noms es farà pública el dia del lliurament del premi. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen.

7.       L’import del premi serà de 100 € per a cada una de les dues modalitats i correspon als drets d’autor/a de la primera edició de les obres premiades.

8.       El lliurament de premis es farà durant un acte literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà durant el mes de juny.

9.   El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.