23 de gener 2020

Cartell Cartes de Desamor


27è CERTAMEN LITERARI DE CARTES DE DESAMOR


27è CERTAMEN LITERARI DE CARTES DE DESAMOR

5è CERTAMEN LITERARI JUVENIL DE CARTES DE DESAMOR

La Comissió de Cultura de l’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD
convoca el 27è Certamen Literari de Cartes de Desamor i el 5è Certamen Literari juvenil 
de Cartes de Desamor (adreçat a joves entre 12 i 18 anys), amb les següents bases:

 1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua 
  catalana o castellana, ser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre 
  certamen literari.
 2. Les persones guanyadores de les 10 edicions anteriors a aquesta i els membres de la 
  Comissió de Cultura d’ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria. 
 3. L’extensió màxima de les cartes serà de 2 fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font 
  de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolari 
  i el tema el desamor. 
 4. Les obres han de portar un títol o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar 
  el nom de l’autor/a. Caldrà presentar 6 còpies i acompanyar-les d’una plica tancada
  a la part exterior de la qual hi figurarà, novament, el títol o pseudònim que constin en 
  el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) 
  nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a, adreça electrònica i lloc, data 
  i signatura de la persona autora que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra. 
Només es podran presentar 2 obres per persona.

 1. Les obres es poden presentar: 
 • Per correu a ORVEPARD Comissió de Cultura c/ St. Pere Claver, 1 
  C.P. 25005 Lleida, indicant en el sobre ”28è Certamen Literari de Cartes 
  de desamor”, o si és el cas “6è Certamen Literari juvenil de Cartes de 
  desamor”.
 • Personalment a ORVEPARD c/ St. Pere Claver, 1 de Lleida, de la mateixa
  manera que l’esmentada a dalt per la modalitat “Per correu”.
 • Per correu electrònic a cartesdesamor@gmail.com on al missatge 
  s’adjuntarà un document amb l’obra que durà com a nom el títol o  el 
  pseudònim i un altre document amb el nom de plica i el títol o pseudònim 
  on s’hi han d’incloure les mateixes dades que han de figurar a la plica.
El termini de presentació dels originals es tancarà el  23 d’abril de 2020.
 1. El jurat està format per persones vinculades al món de la llengua, la literatura i la cultura 
  i per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD.
 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües i 
  categories pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seran citades per 
  telèfon i la seva identitat es farà pública el dia del lliurament dels premis. L’organització 
  del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants 
  i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen. 
 3. L’import del premi serà de 300€ per a cada una de les dues modalitats d’adults (català i 
  castellà) i de 100€ en cada una de les dues modalitats en categoria juvenil (català i 
  castellà) i correspon als drets d’autor/a de l’edició de les obres premiades. 
 4. El lliurament de premis es farà durant un acte literari que se celebrarà durant el mes de 
  setembre  al barri de Pardinyes. 
El guanyador/a, de qualsevol de les categories, es compromet a estar present en 
aquest acte d’entrega de premis. En cas de no poder assistir nomenarà un 
representant. En cas de no assistir-hi, sense causa justificada, s’entén que renuncia al 
premi i aquest recaurà a la següent obra escollida. 
   10.  El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

27º CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE DESAMOR

5º CERTAMEN LITERARIO JUVENIL DE CARTAS DE DESAMOR

La Comisión de Cultura de la Organización de Vecinos de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD
convoca el 27º Certamen Literario Cartas de Desamor y el 5º Certamen Literario juvenil 
de Cartas de Desamor (dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años), con las siguientes bases:

 1. Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua catalana 
  o castellana, ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen 
  literario.
 2. Las personas ganadoras de las 10 ediciones anteriores a esta del Certamen de Cartas  
  de Desamor y los miembros de la Comisión de Cultura de ORVEPARD i jurado no 
  podrán participar en esta convocatoria.
 3. La extensión máxima de las cartas será de 2 hojas con espacio interlineado de 1,5 o 
  2, fuente de la letra ARIAL y tamaño 12 y por una sola cara. El género literario debe
  ser el epistolario y el tema el desamor.
 4. Las obras deberán llevar un título o un pseudónimo pero en ningún caso debe constar
  el nombre del autor/a. Habrá que presentar 6 copias y acompañarlas de una plica 
  cerrada, en la parte exterior de la cual figurarán, nuevamente, el título o pseudónimo 
  que consten en el trabajo y en su interior el título de la obra, fotocopia del DNI (o 
  documento de identidad) nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor/a,
  dirección electrónica y lugar, fecha y firma de la persona autora que manifiesta el 
  carácter original e inédito de la obra. Sólo se podran presentar 2 obras per persona.
 5. Las obras se pueden presentar:
 • Por correo a ORVEPARD Comisión de Cultura c / St. Pere Claver, 1 
  C.P. 25005 Lleida, indicando en el sobre 27º Certamen Literario Cartas de 
  Desamor.
 • Personalmente a ORVEPARD c / St. Pere Claver, 1 de Lleida, indicando en 
  el sobre 27º Certamen Literario Cartas de Desamor.
 • Por correo electrónico a cartesdesamor@gmail.com donde se adjuntará un 
  documento con la obra que llevará como nombre el título o el seudónimo y 
  otro documento con el nombre de plica y el título o seudónimo donde si deben 
  incluir los mismos datos que deben figurar en la plica.
        El plazo de presentación de los originales finalizará el 23 de abril de 2020.

 1. El jurado está formado por personas vinculadas al mundo de la lengua, la literatura y la 
  cultura y por representantes de la Comisión de Cultura de ORVEPARD.
 2. El fallo del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos lenguas y 
  categorías puede ser declarado desierto. Las personas ganadoras serán avisadas 
  por teléfono y la publicación de sus nombres se hará pública el día de la entrega de los 
  premios. La organización del Certamen no se compromete a devolver los originales a 
  los autores/as y participantes y se reserva el derecho de publicar los trabajos que ganen 
  el Certamen.
 3. El importe del premio será de 300 € para cada una de las dos modalidades (catalán y 
  castellano) en categoría de adultos y de 100 € en cada una de las dos modalidades en 
  categoría juvenil (catalán y castellano) y corresponde a los derechos de autor/a de la 
  edición de las obras premiadas.
 4. La entrega de premios se hará durante un acto literario que se celebrará durante el mes 
  de septiembre en el barrio de Pardinyes de Lleida.
El ganador/a, de cualquiera de las categorías, se compromete a estar presente en este 
acto de entrega de premios. En caso de no poder asistir nombrará un representante. 
En caso de no asistir, sin causa justificada, se entenderá que renuncia al premio y éste 
recaerá en la siguiente obra escogida.
 1. El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de estas bases.

04 de juny 2018

17 d’abril 2018
26é CERTAMEN LITERARI DE CARTES DESAMOR
4ART CERTAMEN LITERARI JUVENIL DE CARTES DE DESAMOR

L’Associació de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura, convoca el 26é Certamen Literari de Cartes de desamor i el 4art Certamen Literari juvenil de Cartes de Desamor (adreçat a joves entre 12 i 18 anys), amb les següent bases:

1.       Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana castellanaser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari
2.       Les persones guanyadores d’anteriors edicions del Certamen de Cartes de Desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria. 
3.      L’extensió màxima de les cartes serà de 2 fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor. 
4.      Les obres han de portar un títol o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà presentar 6 còpies i acompanyar-les d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a, adreça electrònica i lloc, data i signatura de la persona autora que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra. 
5.      Les obres es poden presentar:
ü  Per correu a ORVEPARD Comissió de Cultura c/ St. Pere Claver, 1 C.P. 25005 Lleida, indicant en el sobre 26é Certamen Literari de Cartes de desamor.
ü  Personalment a ORVEPARD c/ St. Pere Claver, 1 de Lleidaindicant en el sobre 26é Certamen Literari de Cartes de desamor.
ü  Per correu electrònic a cartesdesamor@gmail.com on s’adjuntarà un doc. amb l’obra que durà com a nom el títol o  el pseudònim i un altre doc. amb el nom de plica i el títol o pseudònim on si han d’incloure les mateixes dades que han de figurar a la plica.
El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de maig de 2018
6.      El jurat està format per persones vinculades al món de la llengua, la literatura i la cultura i per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD. 
7.      El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües i categories pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seran avisades per telèfon i la publicació del seus noms es farà pública el dia del lliurament dels premis. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen. 
8.      L’import del premi serà de 300€ per a cada una de les dues modalitats (català i castellà) i de 100€ en cada una de les dues modalitats en categoria juvenil (català i castellà) i correspon als drets d’autor/a de l’edició de les obres premiades. 
9.      El lliurament de premis es farà durant un acte literari que se celebrarà durant el mes de setembre al barri de Pardinyes .
El guanyador/a, de qualsevol de les categories, es compromet a estar present en aquest acte d’entrega de premis. En cas de no assistir, sense causa justificada, s’entén que renuncia al premi i a la següent obra escollida pel jurat.
10.  El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.