23 de juny 2017

El 17 de juny va tenir lloc el lliurament dels premis de les cartes guanyadores    Pep Coll, Marialba Revés i Montse Sanjuan amb els 
guardonats Pilar Roig, Antoni Manchón i Aran Patiño.

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, va fer el lliurament dels premis del 25è CERTAMEN LITERARI de Cartes de desamor, en modalitat d’adults i el 3r en modalitat juvenil.

A l'acte van assistir respresentants d'ORVEPARD, els membres del Jurat del Certamen i l'escriptor Pep Coll i les escriptores Marialba Revés i Montse Sanjuan que van ser els encarregats d'entregar els guardons.

El termini de presentació de les obres va finalitzar el 31 de març de 2017 i es van rebre 57 en català, majoritàriament de Lleida i 74 en castellà.

El jurat qualificador, format per persones representatives del món de les lletres, per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD i per la coordinadora del Certamen es va reunir la nit del passat 19 de maig per deliberar i atorgar els premis que van quedar de la següent manera:

En la modalitat d’adults:

Pel que fa a llengua catalana, queda guanyadora la carta amb títol “Natàlia”, que correspon a Antoni Manchon Farreras de Vallbona d’Anoia, Barcelona. El Jurat va destacar la seva originalitat, que està molt ben estructurada, té molt bon ritme i aconsegueix mantenir la tensió fins al final. Segons el propi autor, és un "Aficionat des de petit a la lectura, de més gran hi vaig afegir la fotografia i l'escriptura. Durant uns anys vaig fer de corresponsal del meu poble a la premsa comarcal, i després vaig encarar l'escriptura de narracions curtes. Ho he anat fent no sempre amb la constància que hauria volgut. Vaig ser Segon classificat del premi Elsa Garcia de narrativa curta del Papiol i Primer premi del 2n concurs de narrativa curta de Sant Esteve Sesrovires."

Pel que fa a llengua castellana, queda guanyadora la carta amb pseudònim Elena Ebdon  i que porta per títol “El Hombre Perfecto”, que correspon a Tanya Fernández Escudero de Vigo, Pontevedra. El Jurat va valorar que sigui una carta molt ben escrita, molt original, i que dóna la volta a la resta de cartes de desamor perquè és diferent. En paraules de l'autora, 

"Me dedico a la enseñanza de idiomas al tiempo que intento abrirme camino en el campo de la traducción editorial; este año la Editorial Algar publicará el primer poemario de Jack Prelutsky editado en nuestro país, "Hoy van a cantar los dragones" y cuya traducción corre a mi cargo. Llevo escribiendo desde que tengo memoria, principalmente poesía, aunque durante varios años tuve la literatura abandonada y no ha sido hasta este mismo, cuando he vuelto a ella. En el mes de abril, recibí el premio de los XXXII Juegos Florales de Primavera del Ayuntamiento de Bujalance."
En la modalitat juvenil:

En llengua catalana queda guanyadora la carta amb pseudònim Tresor que correspon a Aran Patiño Oset, d’Alguaire, Lleida. El Jurat va valorar que fos original en el plantejament, molt intensa, va destacar com aborda l’identificació de l’ésser estimat. Segons ens diu la guanyadora: "Soc estudiant de Batxillerat Internacional a l'Institut Josep Lladonosa, de Pardinyes
Quan era petita, sempre llegia i m'inventava moltes històries, però sempre que m'havia posat a escriure alguna cosa, ho deixava a mitges. La meva padrina sempre em deia que ho tenia que desenvolupar, que podria escriure coses molt boniques (a ella sempre li va agradar llegir tot el que escrivia, per molt que fossin tonteries). Una vegada em vaig presentar a un concurs literari del meu vell institut, però no vaig guanyar, tot i que va ser una bonica experiència."

En llengua castellana queda guanyadora la carta amb pseudònim Lua i títol “Me prometí que no volvería a escribirte” que correspon a Pilar Roig Ferreruela, de Lleida. El Jurat va destacar que està molt ben escrita, que té molt bon ritme, és fluïda i utilitza molt bé el joc de paraules. Ens explica que: "Sempre m’ha agradat molt presentar-me a concursos. Vaig estar premiada dos anys amb una accèssit als premis sambori que organitza l’òmnium cultural, i també al millor poema de Sant Jordi de l’ajuntament de Puigverd. Sóc estudiant de 4t de la ESO. Escric des que tenia uns 11 o 12 anys, què és quan em vaig aficionar a la lectura. Sempre m’ho he pres com un entreteniment i una part molt important de la meva vida."

16 de gener 2017

3r CERTAMEN LITERARI JUVENIL CARTES DE DESAMOR

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 3r CERTAMEN LITERARI JUVENIL adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys, amb les següents bases:

1.              Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades  en cap altre certamen literari.

2.               Les persones guanyadores d’anteriores edicions del Certamen de Cartes de Desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria.

3.               L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor.

4.               Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà acompanyar les sis còpies d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica. Lloc, data i signatura de la persona autora, que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra.

5.               Les obres s’adreçaran a: Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 3r Certamen Literari Juvenil de Cartes de desamor. Les obres també es poden presentar personalment. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2017.

6.               El jurat qualificador està format per persones vinculades al món de l’educació de llengua i literatura, per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD i per la coordinadora del Certamen.

7.               El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seràn avisades per telèfon i la publicació del seus noms es farà pública el dia del lliurament del premi. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen.

8.               L’import del premi serà de 100 € per a cada una de les dues modalitats, català i castellà, i correspon als drets d’autor/a de la primera edició de les obres premiades.

9.               El lliurament de premis es farà durant un acte literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà durant el mes de juny al barri de Pardinyes

10.           El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.


3r CERTAMEN LITERARIO JUVENIL CARTAS DE DESAMOR

La Organización de Vecinos de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, a través de su Comisión de Cultura y del Centro de Cultura Contemporánea de Pardinyes, convoca el 3r CERTAMEN LITERARIO JUVENIL de Cartas de desamor, dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, con las siguientes bases:

1.  Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua catalana o en lengua castellanaser inéditas y no haber sido galardonadas en ningún certamen literario.

2.  Las personas ganadoras de anteriores ediciones del Certamen de Cartas de Desamor y los miembros de la Comisión de Cultura de ORVEPARD no podrán participar en esta convocatoria.

3.  La extensión máxima de las cartas será de dos (2) folios con espacio interlineado de 1,5 o 2fuente de letra ARIAL y tamaño 12  y por una sola cara, de las que será preciso presentar 6 ejemplares. El género literario será el epistolar y el tema el desamor.

4.  Las obras deberán llevar un título o un lema o un seudónimo, pero en ellas no deberá constar el nombre del autor/a. Será necesario acompañar las seis copias de una plica cerrada, en cuya parte exterior  figure de nuevo el título, el lema o seudónimo que consten en el trabajo y en su interior el título de la obra, fotocopia del DNI (o documento de identidad) nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto del autor/a y dirección electrónica.

5.  Las obras se enviarán a: Comisión de Cultura de ORVEPARD C/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicando en el sobre 3r Certamen Literario Juvenil de Cartas de desamor. Las obras pueden presentarse también personalmente. El plazo de presentación de los originales se cerrará el 31 de marzo de 2017.

6.  El jurado calificador estará formado por personas representativas del mundo de las letras, por representantes de la Comisión de Cultura de ORVEPARD y por la coordinadora del Certamen.

7.  El veredicto del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos modalidades lingüísticas puede ser declarado desierto. Las personas ganadoras seran avisadas por teléfonoy la publicación de sus nombres se hará pública el dia de la entrega del premio. La organización del Certamen no se compromete a retornar los originales a los autores, reservándose la organización del Certamen el derecho de publicar los trabajos que ganen el Certamen.

8.  El importe del Premio será de 100€ para cada una de las dos modalidades (catalán y castellano) y corresponde a los derechos de autor/a de la primera edición de las obras premiadas.

9.  La entrega de los premios posterior al veredicto del jurado, se celebrará durante un acto literario durante el mes de junio en el barrio de Pardinyes.

10.   El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de las bases.


14 de gener 2017

25º CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE DESAMOR

La Organización de Vecinos de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, a través de su Comisión de Cultura y del Centro de Cultura Contemporánea de Pardinyes, convoca el 25º CERTAMEN LITERARIO de Cartas de desamor, con las siguientes
 BASES: 
  1. Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua catalana o en lengua castellanaser inéditas y no haber sido galardonadas en ningún certamen literario.
 
  1. Las personas ganadoras de anteriores ediciones del Certamen de Cartas de Desamor y los miembros de la Comisión de Cultura de ORVEPARD no podrán participar en esta convocatoria.
 
  1. La extensión máxima de las cartas será de dos (2) folios con espacio interlineado de 1,5 o 2fuente de letra ARIAL y tamaño 12  y por una sola cara, de las que será preciso presentar 6 ejemplares. El género literario será el epistolar y el tema el desamor.
 
  1. Las obras deberán llevar un título o un lema o un seudónimo, pero en ellas no deberá constar el nombre del autor/a. Será necesario acompañar las seis copias de una plica cerrada, en cuya parte exterior  figure de nuevo el título, el lema o seudónimo que consten en el trabajo y en su interior el título de la obra, fotocopia del DNI (o documento de identidad) nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto del autor/a y dirección electrónica.
 
  1. Las obras se enviarán a: Comisión de Cultura de ORVEPARD C/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicando en el sobre 25º Certamen Literario Cartas de desamor. Las obras pueden presentarse también personalmente. El plazo de presentación de los originales se cerrará el 31 de marzo de 2017.
 
  1. El jurado calificador estará formado por personas representativas del mundo de las letras, por representantes de la Comisión de Cultura de ORVEPARD y por la coordinadora del Certamen.
 
  1. El veredicto del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos modalidades lingüísticas puede ser declarado desierto. Las personas ganadoras seran avisadas por teléfono y la publicación de sus nombres se hará pública el dia de la entrega del premio. La organización del Certamen no se compromete a retornar los originales a los autores, reservándose la organización del Certamen el derecho de publicar los trabajos que ganen el Certamen.
 
  1. El importe del Premio será de 300€ para cada una de las dos modalidades (catalán y castellano) y corresponde a los derechos de autor/a de la primera edición de las obras premiadas.
 
  1. La entrega de los premios posterior al veredicto del jurado, se celebrará durante un acto literario durante el mes de junio en el barrio de Pardinyes.
 
  1. El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de las bases.
 

25è CERTAMEN LITERARI CARTES DE DESAMOR

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 25è CERTAMEN LITERARI de Cartes de desamor, amb les següent bases:

 1.              Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades  en cap altre certamen literari.

 2.               Les persones guanyadores d’anteriors edicions del Certamen de Cartes de Desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria. 

3.               L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor. 

4.               Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà acompanyar les sis còpies d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica. Lloc, data i signatura de la persona autora, que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra. 

5.               Les obres s’adreçaran a: Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 25è Certamen Literari de Cartes de desamor. Les obres també es poden presentar personalment. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2017.

 6.               El jurat qualificador està format per persones vinculades al món de l’educació de llengua i literatura, per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD i per la coordinadora del Certamen. 

7.               El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seràn avisades per telèfon i la publicació del seus noms es farà pública el dia del lliurament del premi. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen. 

8.               L’import del premi serà de 300 € per a cada una de les dues modalitats (català i castellà) i correspon als drets d’autor/a de la primera edició de les obres premiades. 

9.               El lliurament de premis es farà durant un acte literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà durant el mes de juny al barri de Pardinyes 

10.           El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

08 de gener 2016

2ºCERTAMEN LITERARIO JUVENIL CARTAS DE DESAMORLa Organización de Vecinos de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, a través de su Comisión de Cultura y del Centro de Cultura Contemporánea de Pardinyes, convoca el 2º CERTAMEN LITERARIO JUVENIL de Cartas de desamor, dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, con las siguientes bases:

1.  Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua catalana o en lengua castellanaser inéditas y no haber sido galardonadas en ningún certamen literario.

2.  Las personas ganadoras de anteriores ediciones del Certamen de Cartas de Desamor y los miembros de la Comisión de Cultura de ORVEPARD no podrán participar en esta convocatoria.

3.  La extensión máxima de las cartas será de dos (2) folios con espacio interlineado de 1,5 o 2fuente de letra ARIAL y tamaño 12  y por una sola cara, de las que será preciso presentar 6 ejemplares. El género literario será el epistolar y el tema el desamor.

4.  Las obras deberán llevar un título o un lema o un seudónimo, pero en ellas no deberá constar el nombre del autor/a. Será necesario acompañar las seis copias de una plica cerrada, en cuya parte exterior  figure de nuevo el título, el lema o seudónimo que consten en el trabajo y en su interior el título de la obra, fotocopia del DNI (o documento de identidad) nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto del autor/a y dirección electrónica.

5.  Las obras se enviarán a: Comisión de Cultura de ORVEPARD C/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicando en el sobre 2º Certamen Literario Juvenil de Cartas de desamor. Las obras pueden presentarse también personalmente. El plazo de presentación de los originales se cerrará el 31 de marzo de 2016.

6.  El jurado calificador estará formado por personas representativas del mundo de las letras, por representantes de la Comisión de Cultura de ORVEPARD y por la coordinadora del Certamen.

7.  El veredicto del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos modalidades lingüísticas puede ser declarado desierto. Las personas ganadoras seran avisadas por teléfono y la publicación de sus nombres se hará pública el dia de la entrega del premio. La organización del Certamen no se compromete a retornar los originales a los autores, reservándose la organización del Certamen el derecho de publicar los trabajos que ganen el Certamen.

8.  El importe del Premio será de 100€ para cada una de las dos modalidades (catalán y castellano) y corresponde a los derechos de autor/a de la primera edición de las obras premiadas.

9.  La entrega de los premios posterior al veredicto del jurado, se celebrará durante un acto literario durante el mes de junio en el barrio de Pardinyes.

10.   El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de las bases.


2n CERTAMEN LITERARI JUVENIL CARTES DE DESAMOR


L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 2n CERTAMEN LITERARI JUVENIL adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys, amb les següents bases:

1.       Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades  en cap altre certamen literari.

2.       L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor.

3.       Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà acompanyar les sis còpies d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d'identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica. Lloc, data i signatura de la persona autora, que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra.

4.       Les obres s’adreçaran a: Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 2n Certamen Literari Juvenil de Cartes de desamor. Les obres també es poden presentar personalment. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2016.

5.       El jurat qualificador està format per persones vinculades al món de l’educació de llengua i literatura, per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD i per la coordinadora del Certamen.

6.       El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seràn avisades per telèfon i la publicació del seus noms es farà pública el dia del lliurament del premi. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen.

7.       L’import del premi serà de 100 € per a cada una de les dues modalitats, català i castellà, i correspon als drets d’autor/a de la primera edició de les obres premiades.

8.       El lliurament de premis es farà durant un acte literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà durant el mes de juny al barri de Pardinyes

9.   El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.