04 de gener 2009

Convocada la 17a edició del Certamen Cartes de Desamor

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 17è CERTAMEN LITERARI de Cartes de desamor, amb les següents

Bases

1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o en llengua castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.

2. Els guanyadors d’anteriors edicions del Certamen de Cartes de desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria.

3. L’extensió màxima de les cartes serà de tres folis amb espai interlineat d’1,5 i cos de lletra 12 o bé mecanografiats a doble espai per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars: 5 còpies i 1 original. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor.

4. Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor. Caldrà acompanyar l’original i les cinc còpies, d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor i adreça electrònica.

5. Les obres s’adreçaran a Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 17è Certamen Literari de Cartes de desamor. Les obres es poden presentar personalment o per correu. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2009.

6. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD que es designin, pels guanyadors de l’edició anterior i per la coordinadora del Certamen.

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i es reserva el dret de publicar els treballs que es presentin al Certamen.

8. L’import del Premi serà de 600 € per a cada una de les dues i correspon als drets d’autor de la primera edició de les obres premiades.

9. El lliurament de premis es farà durant un sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà en el mes de juny.

10. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.